Kavşak Yönetiminde Bulanık Mantık ve PI Kontrol Yöntemlerinin Benzetimi


Creative Commons License

Tunç İ., Söylemez M. T.

TOK 2019, Muğla, Turkey, 11 - 14 September 2019, pp.91-96

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.91-96
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract


B:&:.:4;-@<!-&!2&-.#<!C06?#-.#-0;-&!?<0<9<!/0%D<@!9E@EFE@#E=E!
C06?#-.<;<0G! '0%D<@! C06?#-.<! 24-##<@#-! ?:3:@! F-$<0#-0;-!
7-0<.#<#<@! @%3?E&E&! 7-! ;:F:@! 3%F%.! 9/%&;%0/#%0E&E&! /-.-#!
9-?-C#-0<&;-&! ?<0<;<0G! '-@&6#6H<&<&! I-#<F.-9<! <#-! ?<0#<@/-!
@%0%36#(!%0%J#%0E&E&!@(##%&E.E!%0/.%@/%;E0G!K0/%&!%0%J!9%3E9E!<#-!
?<0#<@/-! F-$<0#-0;-! (#%FE.E&! -/@<&#<=<! %4%#%?<#.-@/-;<0G!
L-$<0#-0;-@<! /0%D<@! 36=(&#(=(&(&! -&! 3:@9-@! 6#;(=(! ?2#I-#-0!
/0%D<@! @%7F%@#%0E&E&! 6#;(=(! ?2#I-#-0;<0G! >(! &-;-&#-+! ?(!
?2#I-#-0;-@<! /0%D<@! EFE@#%0E&E&! @6&/06#:! /0%D<@! 9E@EFE@#E=E&E&!
%4%#/E#.%9E&;%!6#;(@J%!2&-.#<;<0G!>(!J%#EF.%;%+!/-@!?<0!@%7F%@!
:4-0<&;-! 7-0<.#<! ?<0! /0%D<@! EFE@! @6&/06#:! I-0J-@#-F/<0<#.-3-!
J%#EFE#.EF/E0G! 1M,8! C06I0%.E! @(##%&E#%0%@! ?-&4-/<.! 60/%.E!
6#(F/(0(#.(F/(0G! >(#%&E@! .%&/E@! @6&/06#:! /%?%&#E! 7-! NO! /<C<!
@6&/06#!/%?%&#E!/0%D<@!#%.?%9E!@6&/06#20#-0<+!/0%D<@!EFE=E&E!@6&/06#!
-/.-@!<J<&!/%9%0E.!I-0J-@#-F/<0<#.<F/<0G!B-#<F/<0<#-&!@6&/06#20#-0!
7-! I-#-&-@9-@! /0%D<@! EFE=E! @6&/06#20#-0<! <J<&! ?-&4-/<.#-0!
I-0J-@#-F/<0<#.<F!7-!96&(J#%0!@%0FE#%F/E0E#.EF/E0G!
!