THE EFFECT OF PLYOMETRIC EXERCISES ON SOME LOWER AND UPPER EXTREMITY STRENGTH, SPEED AND AGILITY PERFORMANCE IN FEMALE TAEKWONDO ATHLETES


Creative Commons License

Öztürk A., Özbar N.

21.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 November 2023, pp.120-121

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.120-121
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Fitness factors such as strength, agility and explosiveness are important in Taekwondo competitions. In order to get points from kicking techniques, the kicking force must exceed a certain limit and foot techniques are used in at least 90% of the attacks. In this context, the study aimed to examine the effects of 8-week taekwondo-specific plyometric exercises on lower and upper extremity strength, explosive power, agility and speed performance using an exercise protocol in female taekwondo athletes. Forty-four female taekwondo athletes (age = 14.54 ± 1.22 years, height = 164.69 ± 9.53 cm, body weight = 58.23 ± 10.45 kg, body mass index = 21.38 ± 2.86 kg/m2) were randomly divided into two groups: the plyometric group (n=22) and control group (n=22). Both groups participated in routine taekwondo training 3 days a week. The plyometric group (PG), in addition to routine taekwondo training, participated in plyometric exercises for 25-35 minutes per day, twice a week for 8 weeks. The control group (CG) did not participate in any additional exercise program. A pre-test was conductes at the beginning of the study and a post-test was conducted in the 8th week, and the athletes’ body composition, vertical jump, standing long jump, 10-20m speed, sitting medicine ball throwing from the chest, standing medicine ball throwing from below, right-left leg kick strength and it was evaluated by measuring the illionis test. Descriptive statistics were used to evaluate the data, paired t-test was used for intra-group evaluation, and independent sample t-test was used for intergroup comparison. According to the analysis results, after 8 weeks of plyometric training, while upper extremity strength, there were no speed and kick power in the post-test (p>0.05), there were a significant difference in vertical jump (0.003), standing long jump (0.046), explosive power (0.028) and illionis test (0.039) in the plyometric group compared to the control group (p<0.05) in the posttest. In this study, it was seen that plyometric exercises positively affected the jump values, explosive power and agility performances of female taekwondo athletes. Considering these results, it is thought that including taekwondo-specific medium-volume high-intensity plyometric exercises in the training programs of taekwondo athletes will have beneficial effects.

Taekwondo müsabakalarında kuvvet, çeviklik ve patlayıcılık gibi fitness faktörleri önemlidir. Tekme tekniklerinden puan alınabilmesi için tekme kuvvetinin belirli bir sınırı geçmesi gerekmekte ve atakların en az %90’ında ayak teknikleri kullanılmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, kadın taekwondo sporcularında bir egzersiz protokolü kullanılarak 8 haftalık taekwondoya özgü pliometrik egzersizlerin alt-üst ekstremite kuvvet, patlayıcı güç, çeviklik ve sürat performansı üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Kırk dört kadın taekwondo sporcusu (yaş = 14.54 ± 1.22 yıl, boy = 164.69 ± 9.53 cm, vücut ağırlığı = 58.23 ± 10.45 kg, beden kütle indeksi = 21.38 ± 2.86 kg/m2) rastgele iki gruba ayrıldı: pliometrik grup (n=22) ve kontrol grubu (n=22). Her iki grup da haftanın 3 günü rutin taekwondo antrenmanlarına katıldı. Pliometrik grup (PG), rutin taekwondo antrenmanına ek olarak, 8 hafta boyunca haftada 2 kez, günde 25-35 dakika pliometrik egzersizlere katıldı. Kontrol grubu (CG) ek olarak herhangi bir egzersiz programına katılmadı. Çalışmanın başında ön-test ve 8. haftasında son-test yapılarak, sporcuların vücut kompozisyonu, dikey sıçrama, durarak uzun atlama, 10-20 m sürat, oturarak göğüsten sağlık topu fırlatma, ayakta alttan sağlık topu fırlatma, sağ-sol bacak tekme kuvveti ve illionis testi ölçülerek değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, grup içi değerlendirmede eşleştirilmiş t testi, gruplar arası karşılaştırmada bağımsız örneklem t testi kullanıldı. Analiz sonuçlarına göre 8 haftalık pliometrik antrenman sonrasında pliometrik grupta dikey sıçrama (0.003), durarak uzun atlama (0.046), patlayıcı güç (0.028), illionis testi (0.039) kontrol grubuna göre anlamlı farklılık görülürken (p<0.05) üst ekstremite kuvvet, sürat testi ve tekme gücünde son testte gruplar arası anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Bu araştırmada pliometrik egzersizlerin kadın taekwondo sporcularının sıçrama değerleri ile patlayıcı güç ve çeviklik performanslarını olumlu etkilediği görüldü. Bu sonuçlar ışığında taekwondo sporcularının antrenman programlarına tekvandoya özgü orta hacimli yüksek yoğunluklu pliometrik egzersizlerin dahil edilmesinin yararlı etkilerinin olacağı düşünülmektedir.