Modeling Sound Absorption Coefficient of Porous Asphalt Pavements: An Example of Thickness and Mixture Ratio


Bozkurt T. S., Karakaş A. S.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.10, no.4, pp.805-825, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Environmental noise should be kept under control due to its negative effects on human health. The sound absorption performance of asphalt pavements is an important parameter in environmental noise control. Increasing the sound absorption performance of asphalt pavements can reduce the environmental noise level. In this study, increasing the sound absorption coefficient in asphalt pavements has been investigated. It is observed that the sound absorption coefficient can be increased by asphalt pavement thickness change or the asphalt pavement mixture content change. In the research, the sound absorption coefficient measurement results of porous asphalt pavements were modeled and analyzed in the MATLAB program. The use of 0%, 25%, 50%, 75%, and 100% basic oxygen furnace slag aggregate ratio in the aggregate mixture in asphalt pavement was investigated, and the sound absorption coefficient of asphalt pavements of different mixtures was modeled in the MATLAB program. Moreover, sound absorption performances of 3 cm, 6.35 cm, and 10 cm thick asphalt pavements were examined according to 1/3 octave band frequencies, and the sound absorption coefficient was modeled in MATLAB program by curve fitting method according to varying asphalt thicknesses. With the help of curve models, the sound absorption coefficient can be estimated according to the varying asphalt thickness value. The use of basic oxygen furnace slag as aggregate in the asphalt pavement mixture can increase the sound absorption performance not only at low frequencies but also at high frequencies. The increase in thickness of porous asphalt pavements can improve sound absorption performance at low frequencies.

Çevresel gürültünün insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle kontrol altında tutulması gerekir. Çevresel gürültü kontrolünde asfalt kaplamaların ses yutma performansı önemli bir parametredir. Asfalt kaplamalardaki ses yutma performansının arttırılması çevresel gürültü düzeyini azaltabilmektedir. Bu çalışmada asfalt kaplamalarda ses yutma katsayısının arttırılması araştırılmıştır. Asfalt kaplama kalınlık değişimi veya asfalt kaplama karışım içeriği değişikliği ile ses yutma katsayısının artırılabileceği gözlemlenmiştir. Araştırmada, gözenekli asfalt (poroz asfalt) kaplamaların ses yutma katsayısı ölçüm sonuçları MATLAB programında modellenmiş ve analiz edilmiştir. Agrega karışım içerinde %0, %25, %50, %75 ve %100 oranlarında bazik oksijen fırını cürufu agreganın asfalt kaplamada kullanılması araştırılmış ve farklı karışımlara ait asfalt kaplamaların ses yutma katsayısı MATLAB programında modellenmiştir. Ayrıca, 3 cm, 6,35 cm ve 10 cm kalınlığındaki asfalt kaplamaların ses yutma performansları 1/3 oktav bant frekanslarına göre incelenmiş ve değişen asfalt kalınlıklarına göre ses yutma katsayısı eğri uyarlama yöntemi ile MATLAB programında modellenmiştir. Eğri modelleri yardımıyla, değişen asfalt kalınlık değerine göre ses yutma katsayısı öngörülebilecektir. Asfalt kaplama karışımında agrega olarak bazik oksijen fırını cürufunun kullanılması, sadece düşük frekans değerlerinde değil, aynı zamanda yüksek frekans değerlerinde de ses yutma performansını arttırabilmektedir. Gözenekli asfalt kaplamalardaki kalınlık artışı düşük frekanslardaki ses yutma performansını iyileştirebilmektedir.