Determining Roughness Angle of Limestone Using Optical Laser Scanner


Avşar Ö., Bozkurtoğlu E., Aydar U., Şeker D. Z., Kaya Ş., Gazioğlu C.

International Journal of Environment and Geoinformatics, vol.3, no.3, pp.57-75, 2016 (Peer-Reviewed Journal)