The Impact of Organizational Culture on the Decision-making Styles of the Undergraduate Students in Higher Education


Fayda Kınık F. Ş., Çetin M., Doğan B.

Journal of International Educational Science, vol.3, no.9, pp.223-232, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Örgüt kültürü kavramı, üniversite gibi eğitim örgütlerinde yapılanmaya, gelişmeye ve uygulamaya zemin hazırlayan harekete geçiricileri anlamayı ve analiz etmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu kavram, aynı zamanda, üniversitelerin yönetimlerini iyileştirmede, verimliliği arttırmada ve reform stratejileri geliştirmede çeşitli yollar belirler. Bir üniversitedeki örgüt kültürünün analizi, sadece üniversite ile bağlantılı ağların çözümlenmesiyle değil, aynı zamanda tüm paydaşların bu ağları yorumlamaları ile yapılabilir. Bu sebeple, örgüt kültürü, örgütsel bağlamdaki ağların araştırılmasıdır. Zor problemlerden etkilenen her karar mücadele sürecinin bir sonucudur. Karar verme sürecine giden yolda bazı adımların var olması kronolojik olarak algılanmasını sağlamaktadır. Kişinin belli hedef ve amaçlar merkezinde kararın sonuçlarını hesap etmesi ve problemi tanımlaması için sürecin işlerliğini sağlaması gerekir. Bir örgütte karar verme süreçlerinin köşe taşlarından birini teşkil etmesine dayanarak örgüt kültürünün etkisi sorgulanmalıdır. Bu araştırmanın amacı, yükseköğretim kurumlarındaki örgüt kültürünün öğrencilerin karar verme stillerine olan etkisinin belirlenmesidir. Tarama modeli şeklinde tasarlanan araştırmada, örgütsel kültür ve karar stilleri ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul’da çeşitli devlet üniversitelerinde okuyan 170 kadar üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Toplanan veriler SPSS 22.0 istatistik programında analiz edilmiştir. Lisans öğrencilerinin örgüt kültürü algılarında ve karar verme stillerinde istatistiksel olarak bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla çeşitli analiz teknikleri uygulanmıştır. Örgüt kültürü ile karar verme stilleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizleri sonucunda örgüt kültürü ve karar verme stilleri arasında anlamlı düzeyde ilişki saptanmıştır. Regresyon analizi sonucunda ise, örgüt kültürünün karar verme stillerini anlamlı düzeyde etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır.