The Effect of the Unanticipated Geometrical Change of Steel Base Plates’ Mounting Holes on The Stress Distribution


Özdemir S., Baytak T., Tosun M., Bulut O.

El-Cezerî Journal of Science and Engineering, vol.7, no.2, pp.461-473, 2020 (Scopus) identifier

Abstract

The steel base plates including various types and different number of mounting holes are used in the steel structure in order to transfer the loads from the column to the base. Because of the importance of these members in terms of strength, particularly in an earthquake, the design of them should be precisely considered. In order to provide a flawless welding process, the assembly of the column-base plate is produced in the factory as a single member. In site, the anchor rods embedded in the concrete base and the mounting holes in this assembly must overlap. Under various effects not desired, the anchor rods may be misaligned even if a template is used during the fixing of these rods. This type of problems is frequently managed by changing the geometry of holes without any analysis due to the cost and time issues ofthe construction. In this work, the effect of unanticipated geometrical change of mounting holes on the stress distribution is investigated by the finite element method. In order to verify the model developed for finite element model, an experiment of a shake table was also performed.

Çelik yapılarda, yükleri kolondan tabana aktarmak için çeşitli tiplerde ve farklı sayıda montaj deliği içeren çelik taban plakaları kullanılır. Mukavemet açısından önemi nedeniyle, özellikle bir depremdurumu için, buelemanların tasarımları hassas bir şekilde ele alınmalıdır. Kusursuz kaynak işlemi için kolon-taban levhası tek bir eleman olarak fabrikada üretilir. Sahada, beton tabana gömülü ankraj çubukları ve bu elemanlardaki montaj delikleri üst üste gelmelidir. Bu çubukların sabitlenmesi sırasında bir şablon kullanılsa da, istenilmeyençeşitli etkiler altında bağlantı çubukları yanlış hizalanabilir. Bu tür problemler, inşaatın maliyet ve zaman sorunlarından dolayı genellikle herhangi bir analiz yapılmadan,deliklerin geometrisi değiştirilerek yönetilir. Bu çalışmada, montaj deliklerininistenilmeyen geometrik değişiminin gerilme dağılımı üzerindeki etkisi sonlu elemanlar yöntemi ile araştırılmıştır. Sonlu elemanlar yöntemi için geliştirilen modeli doğrulamak için bir sarsma tablası deneyi de yapılmıştır.