Harmantaşi Mevki deniziçi kaynaklari çevresindeki foraminifer ve ostrakod topluluğuna bu alandaki çevresel koşularin etkisi


Creative Commons License

Meriç E., Avşar N., Nazik A., Tunoğlu C., Yokeş M. B., Barut F. İ., ...More

Maden Tetkik ve Arama Dergisi, vol.13, no.136, pp.63-84, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 136
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: Maden Tetkik ve Arama Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.63-84
  • Istanbul Technical University Affiliated: No

Abstract

Saros Körfezi kuzeyinde yer alan Harmantaþý mevkiinden elde edilen 46 dip sediman örneði foraminifer ve ostrakod içeriði açýsýndan incelenmiþtir. Bölgede foraminiferlerden 68 cins ve 111 bentik foraminifer türü tayin edilmiþtir. Bunlar arasýnda aglutine tipler 12 tür ile, kalker kavkýlý foraminiferler ise 99 tür ile temsil edilmiþtir. Ostrakod grubundan ise 20 cins ve 27 tür belirlenmiþtir. Ayrýca, elde edilen ölçümler sonucunda bölgenin sualtý topoðrafyasý çýkartýlmýþ; derinlik, sýcaklýk, oksijen, pH ve tuzluluk gibi fiziko kimyasal özellikleri ortaya konulmuþtur. Bunlarýn dýþýnda faylara baðlý geliþtiði düþünülen kaynaklarýn çevresindeki bentik foraminiferlerde gözlenen morfolojik deðiþimler ve merkezdeki foraminifer topluluðu ile kaynaktan uzak alanlardaki topluluk arasýnda gözlenen taksonomik farklýlýklar ortaya konulmuþtur. Harmantaþý kaynak ve deniziçi noktalarýndan alýnan sularda aðýr metal ve eser element analizleri yapýlmýþtýr. Su örneklerinin benzer özellikli olmalarý nedeni ile bu alanda antropojenik bir kirliliðin olmadýðý, aðýr metal ve eser elementlerin çevrenin jeolojik özelliklerinden geldiði söylenebilir. Yine su örneklerindeki radyoaktivite deðeri WHO'nun limit deðerleri üzerindedir. Amaç, kaynak çevresinde morfolojik bozukluk gösteren bentik foraminifer kavkýlarýnýn bu özelliðini ortaya koymaktýr