The Comparative Analysis of Digital Dynamic Food Maps


Creative Commons License

Toprak G., Eren F.

8. KBAM (Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı) Sempozyumu, Konya, Turkey, 2 - 04 December 2021, vol.8, pp.637-660

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 8
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.637-660
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Increasing population, decreasing agricultural lands, changing economic structure and climate change have made the issue of food security an important agenda of spatial planning. Digital dynamic food maps provide a versatile perspective to rural/urban studies and especially city planners, and provide a better understanding and interpretation of interregional connections, relations and mobility. This study aims to make a comparative analysis of digital spatial maps produced on food production, supply and accessibility. In the study, open web browsing and visual material analysis techniques were used together. In this context, in the first stage, digital dynamic food maps were compiled and subjected to a comparative analysis within the framework of the determined thematic titles (production place, purpose, data sets used, program used, etc.). In the last stage, the examined food maps were evaluated in terms of explaining and narrating the spatial journey of food, and the strengths and weaknesses of the maps were revealed. The study makes a new opening with an interdisciplinary approach to the relationship between spatial planning and food security and provides a methodological contribution to urban food mapping practice. Keywords: Urban food mapping, accessibility, spatial planning, digital dynamic map.

Artan nüfus, azalan tarım sahaları, değişen ekonomik yapı ve iklim değişikliği gıda güvenliği konusunu mekânsal planlamanın önemli bir gündemi haline getirmiştir. Dijital dinamik gıda haritaları, kırsal/kentsel çalışmalara ve özellikle şehir plancılarına çok yönlü bakış açısı kazandırmakta, bölgeler arası bağlantıların, ilişkilerin ve hareketliliğin daha iyi anlaşılmasını ve anlamlandırılmasını sağlamaktadır. Bu çalışma, gıda üretimi, tedariği ve erişilebilirliği konularında üretilen dijital mekansal gıda haritalarının karşılaştırmalı bir analizini yapmayı amaçlamaktadır. Çalışmada açık web tarama ve görsel malzeme analizi teknikleri birlikte kullanılmıştır. Bu kapsamda ilk aşamada dijital dinamik gıda haritaları derlenip belirlenen tematik başlıklar (üretim yeri, amacı, kullanılan veri setleri, kullanılan program vb.) çerçevesinde karşılaştırmalı bir analize tabii tutulmuştur. Son aşamada ise incelenen gıda haritaları, gıdanın mekânsal yolculuğunu açıklama ve hikayeleştirme anlamında değerlendirilmiş, haritaların güçlü ve zayıf yanları ortaya konmuştur. Çalışma, mekânsal planlama ve gıda güvenliği ilişkisi konusuna disiplinlerarası bakarak yeni bir açılım yapmakta ve kentsel gıda haritalama pratiğine metodolojik bir katkı sunmaktadır. Anahtar kelime: Kentsel gıda haritası, erişebilirlik, mekansal planlama, dijital dinamik harita.