Analysis of the Physical, Demographic and Socio-Economic Structure of Çayırova District


Creative Commons License

Eren F., Subaşı S. Ö., Cebeci B.

in: Strategic Overview of Çayırova District: Findings, Evaluations and Strategies, Muhammed Ziya PAKÖZ, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.8-35, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Akademisyen Kitapevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.8-35
  • Editors: Muhammed Ziya PAKÖZ, Editor
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

“Cities are growing, changing and getting more and more complex. This growth and change must be brought under control with a plan. In order to be able to make a plan, it is necessary to understand the local and regional conditions of the cities, and to know their physical, social, cultural and historical characteristics. Patrick Geddes (1915) It has been exactly 107 years since Scottish-born Sociologist and Urban Planner Patrick Geddes uttered the above words in his book "Cities in Evolution". The first motto of modern spatial planning, defined as "collect data, interpret data and make suggestions", has not changed. In fact, it can be said that this motto has gained a completely different dimension in today's globalizing, digitalizing and complex world. Because in the age of global reality1 it is no longer easy to collect data reflecting the facts about a settlement, to interpret the collected data in a multidimensional way and to produce applicable spatial planning decisions that will carry the settlement to the desired future. Çayırova, which is at the center of this study, is a settlement that deserves to reflect on it and conduct extensive research. As in every settlement, in Çayırova, too, people, animals, plants, goods, buildings, climate, psychology, health, belief, material, mountain, soil, tree, energy, water, moisture, pressure, emotion, anger, love, thought , atmosphere, star and moon, in short, all the tangible and intangible factors in the universe exhibit a unique coexistence. But more importantly, Çayırova's unique characteristic provides a very convenient ground for doing local, regional and global readings at the same time. Çayırova is an important part of Kocaeli, which supports Istanbul, one of the most influential players of the global city networks that rule the world, and stands right next to this metropolis. Therefore, in order to get to know Çayırova and locate it somewhere, it is necessary to first analyze the external connections of this settlement and then understand the internal setup of this settlement correctly. In this section, the physical, demographic and socio-economic structure of Çayırova, which is intended to be beautified and gain an identity, attraction and meaning through spatial planning, is evaluated as a whole. Using the data reflecting the reality of Çayırova, the internal setup and external connections of the settlement were analyzed from a local, regional and global perspective. In Çayırova, which has a high socio-economic diversity, spatial plan decisions coming from the upper scale have been examined, and local conditions have been handled as multi-sectoral and multi-actor. The problems and potentials of settling on a different ground of thought than those used so far have been redefined. With the help of drones, very detailed images of every point of the settlement were obtained from a bird's flight distance, and these images allowed the urban and rural texture of Çayırova to be examined from angles that had never been seen before. Drone images have been an effective tool in gaining a more accurate understanding of the settlement's specific location and environmental connections. A comprehensive and versatile current situation analysis was conducted for Çayırova District. Qualitative and quantitative secondary data collected for the current situation analysis were analyzed with the "document review" method. In this context, firstly, information and documents were obtained from Çayırova Municipality. Following are the national and regional strategy/policy documents of Turkey; laws, regulations and guidelines; TURKSTAT Database; YER-SIS Database; Kocaeli Metropolitan Municipality City Information System Database; Academic books, articles, papers and theses on Kocaeli and Çayırova; corporate websites of public institutions serving at national/regional/urban scale; research, analysis and strategy reports prepared on a sectoral basis; local newspapers and magazines were scanned and subjected to thematic content analysis. Content analysis is a systematic data analysis method in which all studies on a specific subject are examined and the results of the research are evaluated.2 In addition to the content analysis method, the "visual material analysis" method was used within the scope of the study. In this context, visuals (plans, projects, maps, photographs, pictures, posters, drawings, etc.) prepared by public institutions, private companies and non-governmental organizations belonging to the Eastern Marmara Region, Kocaeli, Çayırova and its surroundings were compiled and analyzed thematically. has been done. The current situation analysis for Çayırova District was carried out in line with the seven thematic titles defined below: •Historical Development of Çayırova District •Administrative/Institutional Structure and Administrative Boundaries in Çayırova District •Plans and Investment Decisions from the Upper Scale Regarding Çayırova District •Global and Regional Development of Çayırova District Its Relations •Socio-Economic Structure of Çayırova District •Demographical Structure of Çayırova District •Cultural Structure of Çayırova District The collected and analyzed data for Çayırova district within the scope of these seven themes have been synthesized under 14 different headings and summarized in this section. 

“Şehirler büyüyor, değişiyor ve giderek karmaşık hale geliyor. Bu büyüme ve değişim plan ile kontrol altına alınmalı. Bir plan yapabilmek için önce şehirlerin yerel ve bölgesel koşullarının anlaşılması, fiziksel, sosyal, kültürel ve tarihsel özelliklerinin bilinmesi gerekir.” Patrick Geddes (1915) İskoc asıllı Sosyolog ve Şehir Plancısı Patrick Geddes’in “Cities in Evolution” isimli kitabında yukarıdaki sözleri söylemesinin üzerinden tam olarak 107 yıl geçmiştir. Halen modern mekânsal planlamanın “veri topla, veriyi yorumla ve öneri getir” şeklinde tanımlanan ilk mottosu değişmemiştir. Hatta bu mottonun günümüzün küreselleşen, dijitalleşen ve karmaşıklaşan dünyasında bambaşka bir boyut kazandığı söylenebilir. Çünkü küresel gerçeklik çağında1 bir yerleşme ile ilgili gerçekleri yansıtan verileri toplamak, toplanan verileri çok boyutlu şekilde yorumlamak ve yerleşmeyi arzu edilen geleceğe taşıyacak uygulanabilir mekânsal planlama kararlarını üretmek artık hiç kolay değildir. Bu çalışmanın merkezine oturan Çayırova, üzerine derinlemesine düşünmeyi ve kapsamlı araştırmalar yapmayı hak eden bir yerleşim yeridir. Her yerleşim yerinde olduğu gibi Çayırova’da da insan, hayvan, bitki, eşya, bina, iklim, psikoloji, sağlık, inanç, malzeme, dağ, toprak, ağaç, enerji, su, nem, basınç, duygu, öfke, sevgi, düşünce, atmosfer, yıldız ve ay kısacası evrendeki somut ve soyut tüm faktörler benzersiz şekilde bir aradalık sergilemektedir. Ancak daha önemlisi Çayırova’nın kendine has benzersiz karakteristiği yerel, bölgesel ve küresel okumaları aynı anda yapmak için çok elverişli bir zemin sunmaktadır. Çayırova, dünyayı yöneten küresel şehir ağlarının en etkili oyuncularından biri olan İstanbul’a her anlamda destek veren ve bu metropolün hemen yanı başında duran Kocaeli’nin önemli bir parçasıdır. Bu yüzden Çayırova’yı tanımak ve bir yere konumlandırmak için önce bu yerleşmenin dışsal bağlantılarının iyi çözümlenmesi sonra bu yerleşmenin içsel kurgusunun doğru anlaşılması gerekmektedir. Bu bölümde mekânsal planlama yoluyla daha da güzelleştirilmek, bir kimlik, cazibe ve anlam kazandırılmak istenen Çayırova’nın fiziksel, demografik ve sosyo-ekonomik yapısı bir bütün olarak değerlendirilmiştir. Çayırova’nın gerçeğini yansıtan veriler kullanılarak, yerleşmenin içsel kurgusu ve dışsal bağlantıları yerel, bölgesel ve küresel bir bakışla çözümlenmiştir. Sosyo-ekonomik çeşitliliği yüksek olan Çayırova’da üst ölçekten gelen mekânsal plan kararları irdelenmiş, yerel koşullar çok sektörlü ve çok aktörlü olarak ele alınmıştır. Bugüne kadar kullanılanlardan farklı bir düşünce zemininde yerleşmenin sorun ve potansiyelleri yeniden belirlenmiştir. Dronelar yardımıyla kuş uçuşu mesafeden yerleşmenin her noktasına ilişkin çok detaylı görüntüler elde edilmiş, bu görüntüler daha önce hiç bakılmamış açılardan Çayırova’nın kentsel ve kırsal dokusunun incelenmesini sağlamıştır. Drone görüntüleri, yerleşmenin özel konumunun ve çevresel bağlantılarının daha doğru anlaşılmasında etkili bir araç olmuştur. Çayırova İlçesi’ne yönelik kapsamlı ve çok yönlü bir mevcut durum analizi yapılmıştır. Mevcut durum analizi için toplanan niteliksel ve niceliksel ikincil veriler “doküman incelemesi” yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak, Çayırova Belediyesi’nden bilgi ve belgeler temin edilmiştir. Devamında Türkiye ulusal ve bölgesel strateji/ politika belgeleri; yasa, yönetmelik ve yönergeler; TÜİK Veritabanı; YER-SİS Veritabanı; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Veritabanı; Kocaeli’yi ve Çayırova’yı konu edinen akademik kitap, makale, bildiri ve tezler; ulusal/bölgesel/kentsel ölçekte hizmet veren kamu kurumlarına ait kurumsal web siteleri; sektörel bazda hazırlanmış araştırma, analiz ve strateji raporları; yerel gazete ve dergiler taranmış ve tematik içerik analizine tabii tutulmuştur. İçerik analizi, belirli bir konuya yönelik yapılmış bütün çalışmaları irdeleyip, araştırma sonuçlarının değerlendirildiği sistematik bir veri analiz yöntemidir.2 İçerik analizi yöntemine ek olarak, çalışma kapsamında “görsel malzeme analizi” yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda Doğu Marmara Bölgesi’ne, Kocaeli’ne, Çayırova ve çevresine ait kamu kurumları, özel şirketler ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanmış görseller (plan, proje, harita, fotoğraf, resim, afiş, çizim vd.) derlenmiş ve tematik olarak analiz edilmiştir. Çayırova İlçesi’ne yönelik mevcut durum analizi aşağıda tanımlanan yedi tematik başlık doğrultusunda gerçekleştirilmiştir: •Çayırova İlçesinin Tarihsel Gelişimi •Çayırova İlçesinde Yönetsel/Kurumsal Yapı ve İdari Sınırlar •Çayırova İlçesi ile İlgili Olarak Üst Ölçekten Gelen Plan ve Yatırım Kararları •Çayırova İlçesinin Küresel ve Bölgesel İlişkileri •Çayırova İlçesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı •Çayırova İlçesinin Demografik Yapısı •Çayırova İlçesinin Kültürel Yapısı Bu yedi tema kapsamında Çayırova ilçesine yönelik derlenen ve analiz edilen veriler, 14 farklı başlık altında sentezlenerek bu bölümde özetlenmiştir. Bu başlıklar; konum ve çevresel bağlantılar, tarihsel gelişim, demografik yapı, göç hareketleri, doğal çevre, kent dokusu, öne çıkan kentsel kullanımlar, toplu taşıma ve erişilebilirlik, faaliyetler ve yatırımlar, üst ölçek plan kararları, hinterlant ilişkileri, hizmet sektöründeki bölgesel ilişkiler, yıllara göre sektörel dağılım ve meslek gruplarına yönelik sektörel dağılım şeklinde sıralanmaktadır. Bu 14 başlık üzerinden yapılan mevcut durum analizi temel alınarak, Çayırova ilçesi için bir sorun ve potansiyeller tablosu üretilmiştir. Yine mevcut durum analizi bulgularına dayanan, “doğal çevre, yapılaşmış çevre ve sosyo-ekonomik çevre analizleri sonucunda ortaya çıkan bilgilerin sistematik olarak değerlendirilmesini sağlayan bir yöntem”3 olarak tanımlanan GZFT analizi gerçekleştirilmiştir. GZFT analizi ile Çayırova’nın strateji, hedef ve faaliyet alanları, güçlü ve zayıf yönleri, ilçe genelindeki fırsatlar ve tehditler tanımlı hale gelmiştir. Çayırova’ya ilişkin kapsamlı ve çok yönlü bilgilerin sunulduğu, mevcut durum analizi içeren bu bölüm, Çayırova’da kentsel yaşam kalitesini ve kent cazibesini artırmak amaçlı hazırlanan stratejik yol haritası belgesine önemli girdiler sağlamıştır.