Atatürk Era Conception of Music Education and Present Reflections


Creative Commons License

Bayındır N., Bayındır Uluskan S.

The Journal of Academic Social Science Studies, no.53, pp.297-304, 2016 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.9761/jasss3510
  • Title of Journal : The Journal of Academic Social Science Studies
  • Page Numbers: pp.297-304

Abstract

     ATATÜRK ERA CONCEPTION OF MUSIC EDUCATION AND PRESENT REFLECTIONS

     What makes societies strong is not their economic and demographic superiority, in fact it is their cultural heritage. A Culture which is the basic requirement of being a nation is the only force that keeps a society alive. Our national music is one of the cornerstones of our national culture. The study is for revealing Atatürk era conception of music education and determining the closeness to this conception of today’s pre-service teachers. The study co-vers pre-service classroom teachers studying at Facultyof Education at Dumlupınar Univer-sity during the 2015-16 academic year. According to the research results; pre-service teachers perceive the music as local and national culture just like in the general educational phi-losophy of the Republican era and think that our music should be fed from our culture so as to be universal and also they see the music as a medium of culture transfer that describes the society with all its elements. In this regard, local elements in the form known by our people to be listened with pleasure and with revising them again, it is advised that pre-service teachers studying at a faculty of education should be taught to gain music education, con-tent and archives as the medium of transferring of local and national culture as well as their universal music knowledge such as western music technique, musical note and so on.

     Toplumları güçlü kılan ekonomik ve demografik üstünlükleri değil, kültürel biri-kimleridir. Millet olmanın temel şartı olan kültür, toplumu ayakta tutan tek güçtür. Milli kültürün temel taşlarından birisi de milli musikimizdir. Araştırma, Atatürk dönemi müzik eğitim anlayışını ortaya koymak ve günümüz öğretmen adaylarının bu anlayışa ilişkin algı-larını belirlemeye yöneliktir. Araştırma, 2015-16 akademik döneminde Dumlupınar Üniver-sitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören sınıf öğretmeni adaylarını kapsamaktadır. Araş-tırma sonuçlarına göre; adaylar, Cumhuriyet döneminin genel eğitim anlayışında olduğu gibi, müziği yerel ve milli kültür unsuru olarak algılamakta, müziğimizin evrensel bir hal alması için kültürümüzden beslenmesi gerektiğini düşünmekte ve müziği toplumu bütün unsurları ile betimleyen bir kültür aktarım aracı olarak görmektedirler. Bu bağlamda yerel unsurlarımızın halk tarafından bilinip zevkle dinlenecek formlarda tekrar gözden geçirilme-si ile eğitim fakültesi öğretmen adaylarının batı müzik tekniği, nota vb. evrensel müzik bil-gilerinin yanı sıra yerel ve milli kültür aktarım aracı olarak müzik eğitimi, içeriği ve arşivini kazanmaya yönelik olarak eğitilmesi önerilmektedir.