Investigation of Air Pollution in Bursa City Centre


Creative Commons License

Özkayalar E., DURSUN Ş., TOROS H.

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS), vol.3, no.1, pp.13-20, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The part of the atmosphere in which people and other living things live, which is close to the earth; As clean air, nitrogen, oxygen and a small amount of it are made up of other gases. The distribution of these gases is a mixture of 21% oxygen, 78% nitrogen and 1% other gas by volume. Other gases other than oxygen and nitrogen are gases such as argon, carbon dioxide, water vapor, helium, neon, hydrogen, nitrogen monoxide, nitrogen dioxide, ozone and ammonia. Chemical substances that can be in gas, liquid or solid form that change this natural composition of air are called air pollutants. The increase in the number of pollutants in the atmosphere adversely affects the air quality and creates air pollution. Air pollution is defined as the presence of solid, liquid and gaseous foreign materials in the atmosphere that may harm human health and the life of living things or prevent the use of material objects necessary for their survival. Air pollution adversely affects the health of humans, animals and plants and destroys the metal, stone and wood parts of the buildings. Its effects span not only present but future generations as well. The aim of the research is to evaluate the reasons causing the rapidly increasing air pollution problem in cities and the physical geography factors affecting air pollution; Bursa City is to examine the change of air quality over time. First of all, by scanning the literature in the field of study, studies examining the air quality of the city were examined, and the air quality data of the City of Bursa were obtained through the National Air Quality Monitoring Network of the Ministry of Environment and Urbanization system between 2019 and 2021. The data obtained were converted into tables and graphics using Microsoft Excel and distribution of pollution level were presented. While air pollutant values ​​are generally close to the limits, it has been observed that nitrogen oxides exceed the limits, especially in the Beyazit region.

Atmosferin insanların ve diğer canlıların yaşadığı yeryüzüne yakın kısmı; Temiz hava olarak azot, oksijen ve bunun az bir miktarı da diğer gazlardan oluşur. Bu gazların dağılımı hacimce %21 oksijen, %78 azot ve %1 diğer gazın karışımıdır. Oksijen ve azot dışındaki diğer gazlar ise argon, karbondioksit, su buharı, helyum, neon, hidrojen, azot monoksit, azot dioksit, ozon ve amonyak gibi gazlardır. Havanın bu doğal bileşimini değiştiren gaz, sıvı veya katı halde olabilen kimyasal maddelere hava kirleticileri denilmektedir. Atmosferdeki kirletici sayısındaki artış hava kalitesini olumsuz etkilemekte ve hava kirliliği oluşturmaktadır. Hava kirliliği, atmosferde insan sağlığına ve canlıların yaşamına zarar verebilecek veya hayatta kalabilmeleri için gerekli maddi nesnelerin kullanılmasını engelleyebilecek katı, sıvı ve gaz halindeki yabancı maddelerin varlığı olarak tanımlanmaktadır. Hava kirliliği insan, hayvan ve bitki sağlığını olumsuz etkilemekte ve binaların metal, taş ve ahşap kısımlarını tahrip etmektedir. Etkileri sadece şimdiki nesillere değil, gelecek nesillere de yayılıyor. Araştırmanın amacı, şehirlerde hızla artan hava kirliliği sorununa neden olan nedenleri ve hava kirliliğini etkileyen fiziki coğrafya faktörlerini değerlendirmek; Bursa Şehir merkezi, hava kalitesinin zaman içindeki değişimini incelemektedir. Öncelikle çalışma alanındaki literatür taranarak şehrin hava kalitesini inceleyen çalışmalar incelenmiş ve Bursa İlinin hava kalitesi verileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı aracılığıyla elde edilmiştir. 2019-2021 yılları arasındaki kentleşme sistemi. Elde edilen veriler Microsoft Excel programı kullanılarak tablo ve grafiklere dönüştürülerek kirlilik düzeyi dağılımları sunulmuştur. Hava kirletici değerleri genelde limitlere yakın bulunurken özellikle Beyazit bölgesinde azot oksitlerinin sınırları aştığı gözlenmiştir.