Gıda ambalajlarında nanoteknolojik uygulamalar ve faz değişim materyalleri


Creative Commons License

Yılmazer M., Altay F.

Gıda, vol.39, no.6, pp.371-378, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 39 Issue: 6
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Gıda
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.371-378
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Tüketicilerin g›da güvenli¤i ve kalitesi konusundaki bilinçlerinin ve taleplerinin artmas›, araflt›rmac›lar›
ve g›da endüstrisini yeni e¤ilimlere yönlendirmektedir. Yeni teknolojilerin ve de¤iflik özelliklere sahip
materyallerin kullan›m› ile g›da ambalajlar›n›n fonksiyonlar› de¤ifltirilebilmekte ve/veya artt›r›labilmektedir.
Son y›llar›n en dikkat çeken teknolojisi nano ölçekli materyal üretimi ve bunlar›n çeflitli malzemelerle
birlefltirilerek kompozitler elde edilmesi ile de¤iflik alanlarda umut vadeden geliflmeler elde edilmektedir.
Bu alanlardan biri aktif ve ak›ll› g›da ambalajlama sistemleridir. Nanoteknolojik uygulamalarla ve
nanokompozitlerin ilave edilmesiyle tüketici ile iletiflime geçen ve g›day› daha güvenli bir flekilde
tüketiciye ulaflt›ran ambalajlar›n elde edilmesi mümkün olmaktad›r. Bu derlemede nanoteknolojinin
g›da ambalajlar›ndaki uygulamalar›n›n özetlenmesine ilave olarak faz de¤iflim materyallerinin (FDM) ve
nanoteknolojik yöntemlerle özellikleri de¤ifltirilmifl FDM’lerin g›da ambalajlar›nda kullan›labilirli¤ine
de¤inilmifltir. Çeflitli alanlarda uygulamalar› bulunan FDM’ler, g›dalar›n tafl›nma ve muhafazas›nda
kullan›lmaktad›r. Nanoteknolojik uygulamalarla özellikleri gelifltirilen FDM’lerin g›da ambalajlar›nda
kullan›m›n›n artaca¤› öngörülmektedir.