Smart Mobile Apps Developed Based on Spatial Intelligence


Creative Commons License

Soydakök B., Eren F.

II. International Real Estate Development and Management Conference (ICREDM 2023), Ankara, Turkey, 03 February 2023, vol.1, pp.125-141

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.125-141
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Spatial intelligence is one of the types of intelligence that has a special talent area that is open to development. The capacity to remember the places/shapes of physical structures through memory retention and to understand/analyse spatial relationships between physical structures through reasoning is the basic indicator of spatial intelligence. Spatial intelligence is a complex and analytical type of intelligence that reveals the ability of humans to see, think, and organize physical structures based on a specific spatial reference. People dealing with spatial sciences need spatial intelligence and the special talent area supported by this type of intelligence. Smart mobile applications, developed based on spatial intelligence and increasing rapidly in the last 10 years, have started to play a critical role in increasing the competencies of geospatial scientists and facilitating their work. These applications offer the opportunity to explore and interpret the most difficult/remote points of the space to be perceived and grasped with an interdisciplinary approach. Intelligent mobile applications, developed based on spatial intelligence, contain innovative tools and techniques that combine logic, mathematics, geometry, geography, fine arts, a wide variety of engineering, architecture and planning capabilities in unique ways based on a certain algorithm. This study aims to explore how smart mobile applications, developed based on spatial intelligence, play a role in increasing the competence of geospatial scientists and facilitating their work. The study attempts to capture clues about the future structure and functioning of digitalized urban/rural space management through smart mobile applications developed based on spatial intelligence. In the research, digital research methodology was followed; open web browsing, digital software review and visual material analysis techniques were used together. In this context, in the first stage, the concept of spatial intelligence was explained and its theoretical framework was drawn. In the second stage, smart mobile applications developed around the world based on spatial intelligence were compiled. At the last stage, based on the results of the comparative analysis, inferences and predictions were made about the future structure and functioning of digitalized urban/rural space management. The results of the research shed light on how spatially developed smart mobile applications can serve the purpose of "creating sustainable cities and communities", which is one of the sustainable development goals determined by the United Nations.

Key Words: Digital space management, mobile application, smart city, spatial intelligence, sustainability.

Mekânsal zekâ, insanda bulunan, geliştirilmeye açık özel yetenek alanına sahip zekâ türlerinden biridir. Hafızada tutma yoluyla fiziki yapıların yerlerini/şekillerini hatırlama ve akıl yürütme yoluyla fiziki yapılar arasındaki mekânsal ilişkileri anlama/çözümleme kapasitesi mekânsal zekanın temel göstergesidir. Mekânsal zekâ, insanların üç boyutlu görme, düşünme ve belirli bir mekânsal referansa dayalı olarak fiziki yapıları organize etme yeteneğini ortaya çıkaran karmaşık ve analitik bir zekâ türüdür. Mekânsal bilimlerle uğraşan kişiler mekânsal zekaya ve bu zekâ türünün desteklediği özel yetenek alanına fazlasıyla ihtiyaç duymaktadır. Mekânsal zekâ merkezli geliştirilen ve son 10 yılda sayıları hızla artan akıllı mobil uygulamalar, mekân bilimcilerin yeterliliklerini artırma ve işlerini kolaylaştırma noktasında kritik bir rol oynamaya başlamıştır. Bu uygulamalar, mekânın algılanması ve kavranması en zor/uzak noktalarını disiplinler arası bir yaklaşımla keşfetme ve yorumlama imkânı sunmaktadır. Mekânsal zekâ merkezli geliştirilen akıllı mobil uygulamalar, mantık, matematik, geometri, coğrafya, güzel sanatlar, çok çeşitli mühendislik, mimarlık ve planlama yeteneklerini belli bir algoritmaya dayalı olarak benzersiz şekillerde birleştiren yenilikçi araç ve teknikleri barındırmaktadır. Bu çalışma, mekânsal zekâ merkezli geliştirilen akıllı mobil uygulamaların mekân bilimcilerin yeterliliklerini artırma ve işlerini kolaylaştırma noktasında nasıl roller oynadığı konusunu keşfetmeyi amaçlamıştır. Çalışma, mekânsal zekâ merkezli geliştirilen akıllı mobil uygulamalar üzerinden, dijitalleşmiş kentsel/kırsal mekân yönetiminin gelecekteki yapı ve işleyişinin nasıl olabileceğine dair ipuçları yakalamayı hedeflemiştir. Araştırmada dijital araştırma metodolojisi takip edilmiş, açık web tarama, dijital yazılım inceleme ve görsel malzeme analizi teknikleri birlikte kullanılmıştır. Bu kapsamda ilk aşamada mekânsal zekâ kavramı açıklanarak teorik çerçevesi çizilmiştir. İkinci aşamada, dünyada mekânsal zekâ merkezli geliştirilen akıllı mobil uygulamalar derlenmiştir. Son aşamada ise yapılan karşılaştırmalı analiz sonuçlarına bağlı olarak dijitalleşmiş kentsel/kırsal mekân yönetiminin gelecekteki yapı ve işleyişinin nasıl olabileceği konusuna dair çıkarımlar yapılmış, öngörülerde bulunulmuştur. Araştırma sonuçları, Birleşmiş Milletler’in belirlediği sürdürülebilir kalkınma amaçlarından biri olan “sürdürülebilir şehirler ve topluluklar oluşturma” amacına mekânsal merkezli geliştirilen akıllı mobil uygulamaların nasıl hizmet edebileceği konusuna ışık tutmaktadır. Anahtar Kelimeler: Akıllı kent, dijital mekân yönetimi, mekânsal zekâ, mobil uygulama, sürdürülebilirlik.