Kekik ve kakule yağlarının tek ve eş eksenli nanolif ile enkapsülasyonu


Creative Commons License

Arıkan S. B., Okutan N., Altay F.

Gıda, vol.41, no.3, pp.149-154, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 41 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Gıda
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.149-154
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Kekik ve kakule ya¤› gibi uçucu antimikrobiyal ya¤lar içerdikleri biyoaktif bileflenler ile mikroorganizmalar›n
hücrelerine zarar verir. Biyoaktif bileflenlerin arzulanan etkilerini gerçeklefltirebilmeleri için proses ve
depolama koflullar›ndaki d›fl etkenlerden korunmas› gerekmektedir. Bu nedenle biyoaktif maddelerin
enkapsülasyonu, etkinlikleri aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Nanoliflerle enkapsülasyon, di¤er yöntemlere
göre daha etkin bir metottur. Çal›flman›n amac› kekik ve kakule ya¤lar›n›n tek ve efl eksenli nanoliflerle
enkapsüle edilebilirli¤inin araflt›r›lmas›d›r. Tek eksenli nanoliflerin eldesi için, jelatin %20 asetik asit-su
çözeltisi (v/v) içinde çözülüp %20’lik jelatin (w/v) çözeltisi haz›rlanm›flt›r. Jelatin çözeltisi 9:1 oran›nda
kekik veya kakule ya¤›yla kar›flt›r›larak elektroe¤irme cihaz›na beslenmifltir. Efl eksenli nanolif elde etmek
için ise; ayn› antimikrobiyal ya¤lar›n her biri tek bafl›na iç k›s›mda, %20 jelatin çözeltisi (w/v) ise d›fl k›s›mda
olacak flekilde iki farkl› mikropompa ile cihaza beslenmifltir. Kekik ya¤› içeren örneklerle nanolif yap›s›
elde edilebilmifl, kakule içeren örneklerde bu yap› gözlenmemifltir. ‹lerideki çal›flmalarda kakule ya¤›
içeren örnekler için farkl› elektroe¤irme parametreleri kullan›labilir. Her iki uçucu ya¤›n baflar›yla
enkapsülasyonundan sonra farkl› ürünlerde ve farkl› amaçlar için kullan›mlar› aç›s›ndan, de¤iflik
koflullar alt›ndaki sal›m kinetiklerinin araflt›r›lmas› çal›flmalar› yürütülebilir. Bu inceleme ileride yap›lacak
bu çal›flmalara ›fl›k tutacakt›r.